© Grabandt Management B.V, laatste update augustus 2019
Made with MAGIX Grabandt Management BV

Cursussen

Grabandt Management BV verzorgt cursussen op de volgende gebieden: - UAV-GC 2005 (basiscursus), bedoeld voor projectmanagers, projectleiders en contractmedewerkers in de GWW-sector. Gaat in op vragen als: wat is UAV-GC, wanneer wel en wanneer niet UAV-GC inzetten, hoe zit het met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, hoe ziet een UAV-GC-contract eruit, wat is oplossingsvrij specificeren. Naast de contracttheorie worden een aantal praktijkcases behandeld. - Contractvoorbereiding en aanbesteding gaat dieper in op de theorie en praktijk van UAV-GC. Ten eerste wordt de vraag gesteld of UAV-GC wel de juiste contractvorm is. Hoe zien de (concept) Basisovereenkomst en Annexen eruit? Wat staat er allemaal in de Vraagspecificatie Proces (VSP), hoe om te gaan met de Vraagspecificatie Eisen (VSE), etc. Vervolgens wordt ingegaan op de EMVI- criteria, de uitvraag naar de markt en het beoordelen van de inschrijvingen en de gunning. - Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) gaat dieper in op de fase na gunning, waarin de Opdrachtgever niet alles meer controleert wat de Opdrachtnemer heeft geproduceerd, maar dit risicogestuurd toetst. Aan de orde komen o.a. het opstellen van het contractbeheersplan, het toetsplan, het opstellen en beheersen van de risico’s, de scopebeheersing, de afwijkingen, tekortkomingen en verzoeken tot wijziging. Ook de financiële beheersing van het project komen aan de orde zoals de termijnstaten en het meer- en minderwerk, Tot slot wordt ingegaan op de oplevering en de overdracht naar de beheerder. - Systems Engineering (SE). Dit is een cursus, die naast de theoretische onderbouwing vooral gericht is op de praktijk: hoe pas je SE toe op een GWW-project. Natuurlijk wordt er uitvoerig aandacht besteed aan het uitvoeren van een functieanalyse, het opstellen van een functie- en objectenboom, een workbreakdown structuur, etc. - Functioneel specificeren (basiscursus). In deze cursus wordt de basis gelegd om een goede vraagspecificatie eisen (VSE) op te stellen. Aan bod komt hoe een eis opgesteld wordt, welke types eisen er zijn en hoe een systematische eisenstructuur wordt opgebouwd. Dit aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Ook eigen cases kunnen worden ingebracht. - Functioneel specificeren (advanced cursus) voor mensen die al een tijdje met functioneel specificeren bezig zijn, een (basis-)cursus functioneel specificeren en Systems Engineering hebben gevolgd en zich verder willen ontwikkelen. Inzicht wordt verkregen in hoe een goede vraagspecificatie opgebouwd kan worden. Onderwerpen zijn o.a.: Hoe maak je een goed gestructureerde eisenboom op met topeisen en onderliggende eisen? Wat zijn structuureisen en hoe maak je daar gebruik van? Hoe structureer je je vraagspecificatie in de diepte en breedte? Hoe zorg je ervoor dat een vraagspecificatie compleet is? Hoe zorg je ervoor dat de vraag-specificatie integraal is over alle disciplines heen? - Afdekken van risico’s in UAV-GC-contracten. Ook dit is voor mensen die al de nodige ervaring hebben, maar wellicht ook voor mensen van waterschappen, provincies, etc. die erover nadenken of en zo ja hoe ze hun projecten middels een geïntegreerd contract op de markt willen zetten. In deze cursus wordt uitgelegd dat er verschillende manieren zijn om risico’s af te dekken, o.a. in de eisenspecificatie, de managementspecificatie, de basisovereenkomst en middels EMVI. Elk van deze manieren wordt uitgebreid toegelicht en besproken met de (on)mogelijkheden van elk van deze. - Het kan gaan om standaard cursussen, maar ook kan er maatwerk voor uw organisatie plaatsvinden, al naar gelang de behoefte van de organisatie.
PROJECTMANAGEMENT VAN INFRASTRUCTURELE PROJECTEN